Category Archives: технологія портфоліо

технологія портфоліо

З м і с т

Вступ

2

Вхідне тестування

3

Розділ І. Портфоліо методиста ”Все про портфоліо”

4

1.1. Портфоліо як технологія оцінки особистісних досягнень студентів

5

1.2. Портфоліо як засіб реалізації особистісного принципу у формуванні професійного потенціалу людини

13

Розділ ІІ. Портфоліо методиста ”Всі “за” і “проти”

18

1.3. Оцінка чи портфоліо?

18

1.4. Педагоги про портфоліо

20

1.5. Портфоліо в зарубіжній освіті

21

Вихідне тестування

26

Список використаної літератури

27

       Про автора

28

 

 

 В С Т У П

Питання відповідності освіти реальним вимогам життя набуває все більшої гостроти в контексті переходу людства до суспільства знань. У глобальному вимірі якісний результат освітньої системи—висококваліфікований людський ресурс—стає запорукою економічного успіху й забезпечення високого рівня соціальних цінностей. Оцінювання навчальних досягнень студентів розглядають нині як дійовий інструмент забезпечення якості, тому ведеться пошук оптимальних для сучасних запитів технологій та моделей оцінювання знань.

Незважаючи на те, що минуло вже вісім років з часу проголошення принципів Болонського процесу, в нашій країні і далі точаться гострі дискусії з приводу власних шляхів реалізації його принципів і положень, які, безперечно, корисні для пошуку найліпшого рішення.

Існують дві ключові тенденції в розвитку оцінювання навчальних досягнень учнів та студентів, які відображають концепт особистісно орієнтованої якісної освіти:

підвищення об’єктивності оцінювання

інтенсифікація орієнтованості на студента в процесі оцінювання.

Обидві ці тенденції доповнюють одна одну в плані орієнтованості на результат навчання. В цих рамках відбувається пошук оцінних технологій, спрямованих на оцінювання рівня опанування студентом не тільки знань, умінь і навичок, а й, що дуже важливо в умовах сьогодення, компетентності й кваліфікації. До таких інноваційних оцінних технологій належить портфолійне оцінювання, тобто систематичний процес збирання та оцінювання студентських напрацювань для документування чи демонстрації прогресу у навчанні.

Прихильники цієї технології вважають її надзвичайно прогресивною. Прикладом застосування її на міжнародному рівні є Європейський мовний портфель, який було запроваджено Радою Європи у 2001р.

Це означає, що оцінювання навчальних досягнень студентів за рубежем перебуває в процесі масштабних трансформацій, щоб досягти відповідності новій меті освіти у суспільстві знань.

Вважаємо, що і в нашій країні в умовах перспектив входження до єдиного європейського освітнього простору врахування зазначених трансформацій надзвичайно важливе.

Пропонуємо нашу версію використання портфоліо у ВНЗ І-ІІр.а.

 

 

 

 

 

 

Три дороги ведуть до знань:

шлях розмірковування – це шлях найблагородніший,

                   шлях наслідування – це шлях найлегший,

         і шлях досвіду – цей шлях самий гіркий.

                   – Конфуцій –

 

Вхідне тестування

 Із запропонованого списку виберіть найближчу, на ваш погляд, асоціацію до слова «портфоліо»:

 1) антологія робіт;

2) блок завдань;

3) виставка досягнень;

4) конструктор;

5) скарбничка;

6) музейна колекція;

7) набір фотографій;

8) пакет документів;

9) папка ескізів;

10) збірник текстів;

11) портфель з книгами та зошитами;

12) чемодан-дипломат;

13) чарівна скринька;

14) папка з кресленнями.

 Запам’ятайте ваш вибір!

А тепер запрошуємо до роботи над Портфоліо методиста під назвою “Все про портфоліо”.

 Розділ 1.ПОРТФОЛІО МЕТОДИСТА

 «В С Е     П Р О     П О Р Т Ф О Л І О»

 Але педагоги так називають зовсім не звичний учнівський портфель, що практично зник з побуту, замінений або зберігаючими поставу ранцями-рюкзачками, або строгими кейсами-дипломатами, або всілякими сумками-пакетами.

Портфель-«портфоліо» сьогодні — це, строго кажучи, взагалі не матеріальний предмет, а форма й процес організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, у ході якої вони відбирають і аналізують якісь навчальні одиниці-артефакти.

Термін «portfolio» в 70-х роках минулого століття був запозичений педагогікою з бізнесу й політики, де широко використовуються вирази «портфель інвестицій», «портфель акцій», «портфель бурштинів», «міністерський портфель» і т.д.

Найзагальніше  визначення портфоліо — це серія робіт одного автора, об’єднаних загальною темою. Існує ряд визначень, що уточнюють і пояснюють термін «навчальне портфоліо»:

антологія робіт студента, аналіз і самооцінка цих робіт;

виставка навчальних досягнень студента по даній дисципліні (або кількох споріднених дисциплінах) за даний період навчання (семестр, курс);

колекція робіт студента, що всебічно демонструє не тільки його навчальні результати, але й зусилля, прикладені до їхнього досягнення, а також очевидний прогрес у знаннях і вміннях у порівнянні з попередніми результатами;

систематичний і спеціально організований збір доказів, використовуваних викладачем і студентом  для моніторингу знань, навичок;

спосіб фіксування, нагромадження й оцінки індивідуальних досягнень студента в певний період його навчання;

форма цілеспрямованої, систематичної й безперервної оцінки й самооцінки навчальних результатів студента.

 1.1. Портфоліо як технологія оцінки особистісних досягнень студентів

Модернізація освіти спрямована на приведення всього освітнього процесу від мети до результату у відповідності із вимогами сучасності. Немаловажним є й облік цього результату не тільки в традиційній формі оцінки, але й у вигляді документа, що фіксує творчі успіхи (особистісні досягнення) студента.

Психологи і педагоги усвідомлюють гостру потребу у створенні та реалізації особистісного підходу до учня як одного з принципів організації навчально-виховної роботи. Докорінна зміна освітньої мети переорієнтовує процес навчання на особистість. Особистісно-зорієнтоване навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємодії.

Словосполучення особистісні досягнення стало популярним у педагогічному середовищі, але розуміють їх далеко не однозначно. З одного боку, під особистісними досягненнями розуміють по – іншому названі індивідуальні результати, а з іншого, щось абстрактне, що  не піддається оцінці.

Рівень особистісних освітніх досягнень кожного студента, як показують результати педагогічних досліджень, складається із чотирьох компонентів:

 • Академічна успішність, що враховує освоєння змісту освіти відповідно до державного стандарту про освітню програму.
 • Фонд умінь, що забезпечує студентові орієнтацію в соціумі. У першу чергу це комутативні вміння.
 • Пізнавальна творча активність студента протягом усього курсу навчання, зафіксована певним документом.
 • Особисті соціальні досягнення усередині й поза ВНЗ, які можна зафіксувати.

Освітні стандарти багатьох розвинених закордонних країн орієнтовані на особистісні досягнення учнів та студентів, і облік цих досягнень ведеться із першої й до останньої віхи школи, а також у системі безперервної й додаткової освіти.

Поняття досягнення розглядається як більш широке й емоційно зафарбоване в порівнянні з поняттям результату. Передбачається, що викладач, вишиковуючи процес навчання, як ланцюжок послідовних досягнень, робить сам процес більш усвідомленим і значимим для студента, а отже, “включає” студента в пізнавальну й розвиваючу діяльність, здійснювану в рамках навчального закладу.

Умовами успішної діяльності студента можна назвати:

– будь-яке досягнення – це позитивний, значимий для нього результат;
– здійснення досягнень – це реалізація природної потреби студента в успіху;
– будь-яке досягнення повинне бути персоніфіковане, тобто пов’язане з ім’ям людини, що його звершила;
– перемога не може бути малою чи великою, вона буває помічена й непомічена;
– будь-яка людина може ЩОСЬ робити краще за інших;
– переживання власного успіху розвиває емоційну сферу особистості, а співпереживання успіху іншого – розвиває моральну сферу;
– у кожному конкурсі є переможець, але не в кожному повинні бути переможені;
– педагогічні досягнення викладача – це особистісні досягнення його студентів.

Одним із засобів оцінювання й обліку досягнень (у т.ч. творчих успіхів) студента є формування «портфеля» (Portfolio). Батьківщиною «портфеля» або «портфоліо» є США. Однак ця модель уже завоювала популярність у багатьох країнах світу, так, наприклад, у Фінляндії саме із впровадження цієї форми обліку досягнень учнів почалася реформа системи освіти. «Портфоліо» – це модель автентичного оцінювання, яке більшою мірою, ніж традиційне, націлене на виявлення:

 • Об’єктивно існуючого рівня володіння вміннями й навичками;
 • Пробілів у підготовці;
 • Труднощів засвоєння;
 • Рівня сформованості вмінь і їхнього вдосконалювання шляхом внесення корекції в навчальний процес;
 • Позитивних мотивів навчання;
 • Інтересу до дисципліни;
 • Розвитку розумової діяльності;
 • Критичного відношення до навчальної діяльності.

Крім цього, автентичне оцінювання більшою мірою сприяє формуванню культури мислення, логіки, умінь аналізувати, узагальнювати, систематизувати, класифікувати.

Будучи, по суті, альтернативним способом оцінювання стосовно традиційних форм (тест, іспит), портфоліо дозволяє вирішити двоє основних завдань:

1) Простежити індивідуальний прогрес студента, досягнутий ним у процесі одержання знань та вмінь, причому без прямого порівняння з досягненнями інших студентів.

2) Оцінити його освітні досягнення й доповнити (замінити) результати тестування чи інших традиційних форм контролю. У цьому випадку підсумковий документ портфоліо може розглядатися як аналог підсумкової оцінки (або виступати поряд з нею).

Відповідно до різних завдань використання портфоліо будується система його оцінювання. Однією з них є неформальне оцінювання (експертне), що включає колективну оцінку педагогів і одногрупників. Іншою – формалізація й стандартизація критеріїв оцінювання, погоджених із загальноприйнятими навчальними показниками, наприклад, такими основними навчальними вміннями (компетенціями) як вирішення проблем, комунікативні й розумові вміння, інформаційно-комп’ютерна грамотність і ін.

 • підтримувати й стимулювати навчальну мотиваціюстудентів;
 • заохочувати їхню активність і самостійність, розширювати можливості навчання й самонавчання;
 • розвивати навички рефлексивної й оцінної (самооцінної) діяльності студентів;
 • формувати вміння вчитися – ставити цілі, планувати й організовувати власну навчальну діяльність;
 • сприяти індивідуалізації (персоналізації) освіти;
 • закладати додаткові передумови й можливості для успішної соціалізації.
 • Портфоліо дозволяє найбільш повно розкрити здібності, нахили й результати навчання: містить інформацію про дисципліни й курси, пройдені в ході навчання, а також на практиках, у проектно-дослідницькій діяльності й ін.
 • Портфоліо, відображаючи результати індивідуальної освітньої активності, є найбільш адекватним способом для відстеження й оцінювання результатів навчання за індивідуальним навчальним планом, особливо в системі додаткової освіти.
 • Портфоліо випускника у перспективі може служити доповненням до результатів державних або інших форм іспитів – при вступі у вуз, оскільки найбільш повно розкриває той дефіцит інформації про абітурієнта, що неминучий при будь-якій екзаменаційній процедурі.
 • Портфоліо як накопичувальна оцінка відображає стабільні й довгострокові освітні результати, компенсуючи ефект випадкового успіху або неуспіху в ситуації іспиту, тестування. Крім того, він може служити альтернативою «натаскуванню», яке, як правило, спровоковане цією ситуацією і дає короткостроковий     і             поверхневий результат.

 Портфоліо, що представляє поряд з результатами олімпіад результати проектно-дослідницької діяльності, соціальних практик, творчі роботи, свідчить не тільки про здібності студента, але й уміння їх реалізувати, про його самоорганізацію й комунікативні навички.

Таким чином, портфоліо, будучи формою повного й різнобічного подання випускника вузу, може використовуватися вузами ІІІ-ІУ р.а. як додаткова інформація про абітурієнта, розглядатися при співбесіді або враховуватися поряд з результатом іспитів у якості складового сумарного рейтингу абітурієнта.

Портфоліо також відповідає інтересам студента, вузу й системи додаткової освіти й може стати для них засобом зв’язку й взаємодії.

А) «Портфоліо документів» – портфель сертифікованих (документованих) індивідуальних освітніх досягнень. Така  модель припускає можливість як якісної, так і кількісної оцінки матеріалів портфоліо.

Переваги даного варіанту:

Підсумкова бальна оцінка робить портфоліо цього типу дієвим механізмом для визначення освітнього рейтингу студента.

Обмеження даного варіанту:

Портфоліо цього типу дає уявлення про результати, але не описує процесу індивідуального розвитку студента, розмаїтості його творчої активності, його навчального стилю, інтересів і т.п.

Примірна схема підрахунку підсумкової оцінки «Портфоліо документів» дає можливість швидко підбити рейтингову оцінку студента за час навчання у ВНЗ:

Б) «Портфоліо робіт» – являє собою збірку різних творчих, проектних, дослідницьких робіт студента, а також опис основних форм і напрямків його навчальної й творчої активності: участь у наукових конференціях, конкурсах, навчальних та інших практиках, проходження курсів, спортивні та художні досягнення і ін.

Даний варіант портфоліо передбачає якісну оцінку, наприклад, за параметрами повноти, розмаїтості й переконливості матеріалів, якості робіт, що представляються, орієнтованості на обраний профіль навчання й ін.

Портфоліо оформляється у вигляді творчої папки (книги) студента з додатком його робіт, представлених у вигляді текстів, розрахунків, тестів, електронних версій, фотографій, відеозаписів тощо.

Переваги даного варіанту:

Портфоліо цього типу дає широке уявлення про динаміку навчальної й творчої активності студента, спрямованості його інтересів, характер професійної підготовки.

Обмеження даного варіанту:

Якісна оцінка портфоліо доповнює результати підсумкової атестації, але не може ввійти в освітній рейтинг студента як сумарна складова. Однак у ряді випадків вона може бути педагогічно досить значимою, оскільки є багато студентів, для яких «портфоліо робіт» є додатковою формою презентації успішності, «заможності» студента в його освітній кар’єрі.

В) «Портфоліо відгуків» – містить у собі характеристики відношення студента до різних видів діяльності, представлені викладачами, можливо одногрупниками, працівниками системи агропромислового комплексу й ін., а також письмовий аналіз самого студента своєї конкретної діяльності і її результатів.

Портфоліо може бути представлений у вигляді текстів: висновків, рецензій, відгуків, резюме, есе, рекомендаційних листів та інше.

Переваги даного варіанту:

Ця форма портфоліо дає можливість включити механізми самооцінки студента, що підвищує ступінь усвідомленості процесів, пов’язаних з навчанням і вибором професії (спеціальності).

Обмеження даного варіанту:

Складність формалізації й обліку зібраної інформації.

Працюючи з портфоліо, можна використовувати й «комплексні» моделі.

а) портфоліо, що складається з трьох розділів (найбільш об’ємний і комплексний): «розділ документів» + «розділ робіт» + «розділ відгуків».

б) портфоліо, що складається з двох розділів: «розділ документів» + «розділ робіт»; або «розділ документів» + «розділ відгуків»; або «розділ робіт» + «розділ відгуків».

 Варіанти розрахунку питомої “ваги” портфоліо в сумарному освітньому рейтингу студента:

Вага портфоліо може відповідати вазі одного іспиту, заліку – max 5 балів;

Вага портфоліо може відповідати вазі двох іспитів – max 10 балів;

Підсумкова оцінка портфоліо визначається максимальним балом певної однієї його складової або є інтегральною величиною.

Перший варіант. Портфоліо може включати чотири основних розділи: портрет, колектор, робочі матеріали й досягнення. «Портрет» розкриває особистість що навчається. У ньому збираються фотографії, свідоцтва, що характеризують улюблені заняття, інтереси.

«Колектор» – це папка, куди збирається матеріал курсу, що надходить від викладача. З нього беруть необхідні моделі або зразки для виконання завдань.

Папка “Робочі матеріали” являє собою зареєстровані етапи роботи над завданням: модель, інструкцію, етапи виконання, кінцева робота, її перевірка що здійснюється  й викладачем.

У розділі «Досягнення» містяться роботи, що одержали оцінку й самооцінку, свідоцтва про закінчення різних курсів.

Другий варіант. Можна виділити такі розділи Портфоліо:

«Резюме» – подання себе.

«Самостійні роботи» – цей розділ являє собою збір поточних самостійних, контрольних і залікових робіт, есе на різні теми, проекти, бізнес-плани, аналізи.

«Графічний організатор» – сюди збираються плани, алгоритми й моделі виконання завдань – «Цикада цитат» – у цьому розділі збираються вислови великих людей про досліджувану науку. – «Голос» – у цьому розділі містяться матеріали з електронних версій журналів, книг із проблем досліджуваної навчальної дисципліни.

«Корисні посилання» – у цьому розділі збирається власний каталог посилань на Інтернет-Ресурси по досліджуваній дисципліні з короткою анотацією кожного сайту.

Самооцінка портфоліо студентом.

Оцінка портфоліо рецензентом ( викладачем,  автори-тетною для студента особою й т.д.)

Ефективність даної методики багато в чому залежить від того, наскільки точно визначені цілі використання «Портфоліо», критерії й методи відбору матеріалу, форми й критерії оцінки «Портфоліо» у цілому.

Висновок : Портфоліо як альтернативна система оцінювання студентів дозволяє вирішити ряд завдань у побудові особистісно-орієнтованого освітнього процесу: фіксує зміни й ріст за певний період часу, підтримує навчальні цілі, заохочує результати студентів та викладачів, розкриває весь спектр виконуваних робіт, забезпечує безперервність процесу навчання з року в рік, показує діапазон навичок і вмінь.

 1.2. Портфоліо

як засіб реалізації особистісного принципу

у формуванні професійного потенціалу людини

Сьогодні завданням навчальних закладів І-ІІ р.а.  є виконання певних шкільних функцій, а саме: створення таких умов, які б забезпечували “запуск” механізмів самоосвіти, самопізнання й самоактуалізації особистості, а також сприяли б формуванню мотивації успіху.

На нашу думку, одним з таких ефективних засобів може стати портфоліо. Це слово в перекладі з італійської означає “папка з документами”, “папка фахівця”. На межі переходу до реалізації нової парадигми професійної освіти використання портфоліо стане чудовою відправною точкою для формування успішних мотивацій.

Перший тип портфоліо – це “папка досягнень”, спрямована на підвищення власної значимості студента: вона повинна відображувати  його успіхи:

похвальні грамоти за навчання, досягнення в спорті, культурно-масовій роботі, студентському самоврядуванні і т.д.;

подяки батькам, атестаційні листи, значки, медалі й т.п.);

інформація про премії, підвищену, персональну чи Президентську стипендію тощо.

Другий тип – рефлексивне портфоліо, що розкриває динаміку особистісного розвитку студента, що допомагає відстежити результативність його діяльності як у кількісному, так і якісному плані. У цю папку збираються всі контрольні (по можливості), лабораторно-практичні й творчі роботи студента. Гальмуючими факторами локального використання такого портфоліо є велика кількість дисциплін, що вивчаються протягом року, та рівень педантизму (тобто його відсутність) у студента.

Третій тип портфоліо – проблемно-дослідницький, пов’язаний з написанням:

реферату,

наукової праці,

виступу на конференцію,

пошукової роботи на засідання, напр., бізнес-клубу,

конкурсної роботи,

доповіді та ін.

Цей портфоліо  являє собою набір матеріалів в розрізі певних рубрик, наприклад:

варіанти назв (реферату, доповіді, статті);

список літературних джерел для вивчення;

мікротеми, проблемні питання, план дослідження;

дискусійні точки зору;

факти, цифри, статистика;

цитати, афоризми;

інтеграція з іншими дисциплінами;

результати дослідження;

висновки за результатами дослідження;

методи дослідження;

прогнози й перспективи.

Збір і систематизація матеріалу в таких портфоліо допомагає студентам не тільки гідно написати ту чи іншу наукову працю, але й “піднімає” їхні пізнавальні інтереси до висот наукових зразків.

Четвертий тип портфоліо – тематичний, створюваний у процесі вивчення якої-небудь великої теми, розділу, навчального курсу. Робота над ним будується в такий спосіб:

викладач повідомляє назву досліджуваної теми,

викладач пояснює форму контролю за темою: це, як правило,  захист студентом свого портфоліо, зібраного за результатами роботи над даною темою;

пропонує 25 завдань різного рівня складності, що відображають різні рівні мислення й пізнання.

1) на відтворення нового матеріалу (термінів, фактів, понять, правил). Ціль вважається досягнутою, якщо студент правильно відтворює й використовує терміни, знає конкретні факти, поняття, правила;

2) на вгадування вивченого явища, його інтерпретацію й перетворення;

3) на застосування знань (правил, теорій) на практиці, тобто в нових конкретних умовах;

4) на аналіз матеріалу, тобто виділення окремих елементів і встановлення логіки їхнього взаємозв’язку. Ціль вважається досягнутою, якщо студент виділяє частини цілого й взаємозв’язок між ними, бачить упущення в логіці міркування, проводить паралелі між причинами й наслідками;

5) на синтез, що передбачає вміння об’єднати окремі елементи в нове ціле. Ціль вважається досягнутою, якщо студенти пишуть творчі роботи, використовують знання з різних областей при роботі над проблемою (наприклад при створенні оглядового реферату), розробляють план експерименту й т.ін.;

6) на оцінку якихось явищ за певними критеріями. Ціль вважається досягнутою, якщо студент може виділити критерії й й діяти згідно з ними, бачить різноманіття критеріїв, оцінює відповідність висновків наявним даним, досліджує розходження між фактами й окремими судженнями.

Кожний вид завдання залежно від ступеня складності оцінюється заздалегідь певним балом, що доводиться до відома студента. Така система оцінки дозволяє сформувати в студентів мотивацію досягнення успіху, задати їм планку майстерності. З запропонованих 25 завдань студенти мають право вибрати будь-які й у будь-якій кількості, але не менше десяти, виділених жирним шрифтом або зірочкою чи іншою позначкою, які повинні бути виконані обов’язково, щоб одержати залік.

студенти мають право вибрати будь-яку кількість завдань будь-якого ступеня складності. У цьому випадку виставляється сумарний бал, що дозволяє їм одержати ту або іншу рейтингову “оцінку”. При цьому студентам не дорікають за вибір мінімальної кількості найпростіших завдань, а підкреслюють, що це їхнє право вільного вибору, що рейтинговий бал – це об’єктивне дзеркало їхніх результатів.

Серед  25 завдань може бути таке: “Запропонуйте власний спосіб оцінки портфоліо на основі певних критеріїв”. Це завдання , як правило, повинне оцінюватися найвищим балом, тому що успішне його виконання буде свідчити про розвинені рефлексивні здібності та  про високий рівень мисленнєвої діяльності студента.

Після перевірки всіх портфоліо викладачем необхідно організувати їхню презентацію й публічний захист. Студенти виступають перед групою, розкривають зміст своїх робіт, а інші студенти задають питання, обговорюють, а потім виставляють свої оцінки за власними критеріями.

В ході обговорення обов’язково треба виділити:

– цікаві моменти портфоліо;

– найкраще розкриті теми;

– головний висновок по всьому портфоліо (достоїнства та недоліки).

Після публічного захисту портфоліо студента чекає серйозна розмова із викладачем (наставником, тьютором, науковим керівником) з приводу якості портфоліо й успішності його захисту.

Результатом цієї розмови може бути програма подальшого поглиблення пізнавального інтересу студента або, навпаки, зміна теми (проблеми), а відповідно й пізнавального інтересу. Педагог пропонує різні варіанти й траєкторії особистісного розвитку, а студент вибирає.

Це прекрасний засіб поглиблення й оформлення пізнавальних інтересів, розвитку інтелектуальних рефлексивних здібностей студентів, комплексної перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, індивідуалізації й диференціації навчання, формування мотивації досягнення, а, отже, і створення ситуації успіху.

 Розділ ІІ. Портфоліо методиста

 ”Всі “за” і “проти”

2.1. ОЦІНКА ЧИ «ПОРТФОЛІО»?

Усяка оцінка передбачає вимір того, що є, і його порівняння з тим, що повинно бути, тобто порівняння реального положення з нормою. У повсякденному житті кожна людина оцінює або себе або ж інших людей і, навпаки, оцінюють її. І дуже прикро буває в ті моменти, коли, здається, усе зробив для успіху, а тебе не помітили.

Однією із сучасних технологій оцінювання навчально-пізнавальної діяльності  і є апробована нами технологія «ПОРТФОЛІО».

Це — індивідуальний портфель освітніх досягнень, індивідуальна накопичувальна оцінка у певній сфері діяльності особистості.

Як відомо, активність у навчанні не належить до вроджених якостей особистості. Вона формується в процесі пізнавальної діяльності й характеризується прагненням до пізнання, розумовим напруженням і проявом морально-вольових якостей тих, кого навчають. При цьому успіхи можуть бути не в усіх видах навчально-пізнавальної діяльності.

Саме на цю особливість людських можливостей і розраховує педагогічний колектив Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, застосовуючи технологію «Портфоліо» у навчально-виховній діяльності зі студентами, що мають низький рівень мотивації до навчання.

Філософія навчального «Портфоліо» передбачає:

-Зсув акценту з того, що студент не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з даної теми і даної дисципліни.

-Перенесення педагогічного акценту з оцінки викладача на самооцінку студента.

Зміст самооцінки полягає в самоконтролі того, хто навчається, його саморегуляції, самостійній експертизі власної діяльності.

Функції «Портфоліо»:

-Діагностична — фіксує зміни й професійний ріст студента за визначений період часу.

-Цілепокладання — підтримує навчальні цілі.

-Мотиваційна — заохочує результати студентів, викладачів і батьків.

-Змістовна — розкриває весь спектр виконуваних робіт.

-Розвивальна — розкриває безперервність процесу навчання з року в рік.

-Рейтингова — показує діапазон навичок і вмінь.

Види «Портфоліо»:

-«Портфоліо» документації,

-«Портфоліо» процесу,

-«Портфоліо» показовий,

-«Портфоліо» оцінювальний.

Мета «Портфоліо»:

-Виконувати роль індивідуальної накопичувальної оцінки і, поряд з результатами іспитів, визначати рейтинг студентів.

Переваги «Портфоліо»:

-Дає широке уявлення про динаміку навчальної творчої активності студента, спрямованість його інтересів.

Обмеження «Портфоліо»:

-Якісна оцінка «Портфоліо» доповнює результати підсумкової атестації, але не може ввійти в освітній рейтинг студента в якості сумарної складової.

Наше бачення технології «Портфоліо»:

«Портфоліо» покликаний допомогти самостійно визначити досягнутий рівень, намітити подальші кроки у вивченні програмного матеріалу і більш активно брати участь у навчальному процесі.

У переліку «Портфоліо Сосницького технікуму» є багато здобутків як студентів, так і викладачів та випускників. Це і перемога в обласному конкурсі ім. П. Яцика, і перемога у Всеукраїнському конкурсі інформаційних технологій. Це і участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, а найголовніше — створення умов, щоб студенти, викладачі повірили у свої сили, у свої можливості, повірили в себе, що вони можуть змінити світ на краще.

***

2.2. Педагоги про Портфоліо

 Портфоліо – метод навчання, оцінювання і атестації, який широко застосовується у США, у процесі підготовки майбутніх вчителів.

У педагогічній практиці відомі такі види портфоліо: “робочий портфоліо”, “шоукейс портфоліо” і ” портфоліо для записів”. Найчастіше у практиці підготовки майбутніх викладачів використовують “робочий портфоліо”: студент збирає матеріал для атестації, викладач має можливість оцінити рівень професійного зростання студента протягом певного часу.

Залучення студентів до атестації й оцінювання допомагає їм оволодіти власним учінням, розвиває почуття власної відповідальності за цей процес. Велику роль у застосуванні методу портфоліо у вищій школі приділяють викладачеві, який виконує роль фасілітатора (помічника). Саме він допомагає у розвитку самооцінки та самоаналізу студентів, рефлексивному обговоренню продуктів їхньої діяльності. Від роботи викладача, від його вміння позитивно ставитися до помилок студентів, толерантно спілкуватися зі студентами залежить результат цього методу.

Оскільки метод портфоліо використовується у вищій школі, можна проводити портфоліо-конференції, на яких відбувається атестація цього виду студентської роботи. Фактично викладач разом зі своїми студентами  проводить спільний аналіз та оцінювання їхніх умінь і здібностей . З’явилася можливість вивчити ідеї, інтереси, звички, загальні здібності і ставлення до навчальних цілей, і що найголовніше, встановити цілі самокерування і самовдосконалення.

2.3. Портфоліо в зарубіжній освіті

Портфолійне оцінювання (portfolio assessment) належить до тих інноваційних освітніх технологій, які спрямовані на оцінювання рівня опанування студентом не тільки знань, умінь і навичок, а й, що дуже важливо в теперішніх умовах, компетентності й кваліфікації.

В освіту портфоліо прийшло зі сфери виробництва й підприємництва як основний метод, за допомогою якого фахівці демонструють свої навички й досягнення.

Як зазначає американський педагог Е.Дж. Нітко, у портфоліо важливим є те, що “за роботами різного рівня, починаючи від “не дуже якусних” та закінчуючи “хорошими”, таке оцінювання демонструє прогрес учня (студента) у навчанні” /6/

За визначенням іншого американського вченого Дж. Мак Міллана, таке оцінювання характеризується:

–         чітко визначеною метою оцінювання й навчальною метою;

–         використанням чітких критеріїв для проведення оцінювання;

–         наперед визначеним переліком напрацювань, які треба

представити, та процедурою проведення оцінювання;

–         систематичним збиранням студентських напрацювань;

–         правом студента відбирати свої досягнення в перелік портфоліо;

–         використанням елементів рефлексії й самооцінки.

Отже, основними характеристиками портфолійного оцінювання є:

 • Визначеністьвстановлюються чіткі критерії для відбору напрацювань до портфоліо
 • Спланованість оцінного процесу
 • Структурованість  матеріалу
 • Елементи самооцінювання  та рефлексії з боку студента
 • Орієнтованість на результат

Прихильники портфолійного оцінювання вважають його надзвичайно прогресивним, вбачаючи в ньому певні переваги, порівняно з тестуванням /8/.

Порівняльні характеристики

портфолійного оцінювання та тестування

Портфоліо

Тест

Залучає студентів до оцінювання їхнього прогресу/досягнень та визначення наступної мети Механічно вимірюється рівень знань і навичок студента
Досягнення вимірюються індивідуально Досягнення вимірюються уніфіковано (в єдиному вимірі)
Використовується співробітницький підхід Немає співробітництва
Самооцінювання Самооцінювання  не передбачає
Вимірює досягнення й відкриває шлях до вдосконалення Лише вимірює досягнення

Оцінювання навчальних досягнень у зарубіжжі перебуває в процесі масштабних трансформацій, щоб досягти відповідності новій меті освіти. Освітяни суспільства знань шукають і впроваджують інноваційні технології, які б, по-перше, ефективно вимірювали рівень успішності студентів; по-друге, оцінювали не тільки рівень оволодіння знаннями й навичками, а й життєво потрібними компетентностями; по-третє, враховували індивідуальні особливості людини, ступінь її персонального прогресу. Загалом такий підхід створює ефективну інноваційну модель оцінювання рівня розвитку й знань молоді.

Врахування зазначених трансформацій у нашій країні надзвичайно важливе в умовах перспектив входження до єдиного європейського освітнього простору.

А. Найвищий рівень. Навчальні портфоліо даного рівня характеризуються всесторонністю у відбитті основних категорій і критеріїв оцінки. Зміст портфоліо свідчить про більші прикладені зусилля й очевидний прогрес студента в розвитку його логічного, абстрактного мислення, уміння вирішувати завдання, про прикладні й комунікативні вміння, про наявність високого рівня самооцінки й творчого відношення до дисципліни. У змісті й оформленні навчального портфоліо яскраво проявляються оригінальність і винахідливість.

В. Високий рівень. Портфоліо цього рівня демонструє солідні знання й уміння студента, але в ньому можуть бути відсутні деякі елементи з необов’язкових категорій, творчий елемент в оформленні портфоліо й оригінальність у його змісті.

С. Середній рівень. У навчальному портфоліо даного рівня основний акцент зроблений на обов’язковій категорії, по якому можна судити про рівень сформованості програмних знань і вмінь. Відсутні свідчення, що демонструють рівень розвитку творчого логічного, абстрактного мислення, прикладних умінь, здатності до змістовної комунікації мовою даної дисципліни (як усно, так і письмово).

 D. Низький рівень. Досить неінформативний портфоліо, по якому важко сформувати загальне подання про здібності студента. Як правило, тут представлені уривчасті знання з різних категорій, окремі аркуші з не повністю виконаними завданнями, зразки спроб виконання графічних робіт і т.п. По такому портфоліо практично неможливо визначити прогрес у навчанні й рівень сформованості якостей, що відбивають основні цілі курсу й критерії оцінки.

Сьогодні, в умовах реформування освіти, неминучий перехід до нових форм оцінювання досягнень студентів.

Портфоліо як форма організації роботи дозволяє значно впорядкувати роботу студентів над проектами й дослідженнями. Для цього досить задати за допомогою рубрик таку структуру основних розділів, що дозволить переміщати по них робочі матеріали відповідно до логіки роботи над проектом або дослідженням. З погляду систематизації й зберігання численних матеріалів портфоліо має безсумнівні переваги перед традиційними способами організації роботи.

Портфоліо є важливим мотивуючим фактором навчання, тому що при будь-якій структурі він організований таким чином, що націлює студента на демонстрацію прогресу. Дуже важливо грамотно організувати запуск портфоліо С. Середній рівень. У навчальному портфоліо даного рівня основний акцент зроблений на обов’язковій категорії, по якому можна судити про рівень сформованості програмних знань і вмінь. Відсутні свідчення, що демонструють рівень розвитку творчого логічного, абстрактного мислення, прикладних умінь, здатності до змістовної комунікації мовою даної дисципліни (як усно, так і письмово).

 D. Низький рівень. Досить неінформативний портфоліо, по якому важко сформувати загальне подання про здібності студента. Як правило, тут представлені уривчасті знання з різних категорій, окремі аркуші з не повністю виконаними завданнями, зразки спроб виконання графічних робіт і т.п. По такому портфоліо практично неможливо визначити прогрес у навчанні й рівень сформованості якостей, що відбивають основні цілі курсу й критерії оцінки.

Сьогодні, в умовах реформування освіти, неминучий перехід до нових форм оцінювання досягнень студентів.

Портфоліо як форма організації роботи дозволяє значно впорядкувати роботу студентів над проектами й дослідженнями. Для цього досить задати за допомогою рубрик таку структуру основних розділів, що дозволить переміщати по них робочі матеріали відповідно до логіки роботи над проектом або дослідженням. З погляду систематизації й зберігання численних матеріалів портфоліо має безсумнівні переваги перед традиційними способами організації роботи.

Портфоліо є важливим мотивуючим фактором навчання, тому що при будь-якій структурі він організований таким чином, що націлює студента на демонстрацію прогресу. Дуже важливо грамотно організувати запуск портфоліо.

***

Вихідне тестування

 Виберіть одне із заперечень проти застосування технології «Портфоліо» і постарайтеся сформулювати його таким чином, щоб воно перетворилося в доказ «за»:

 •  відсутність універсальних механізмів запуску портфоліо, а також універсальних алгоритмів організації роботи з портфоліо;
 • організаційні труднощі, пов’язані зі зберіганням навчальних портфоліо, необхідність додаткових площ і приміщень під портфоліо й т.п.;
 • трудомісткість процесу перевірки й оцінки навчального портфоліо;
 • проблема навчального часу, тому що нова система вимагає більше часу для реалізації, ніж традиційна система оцінки;
 • неготовність багатьох викладачів схвалити цю інновацію;
 • необхідність великої систематичної роботи з підвищення кваліфікації викладачів у зв’язку з упровадженням навчальних портфоліо.

 Шановний колего! Виконане Вами вихідне тестування стане ще однією сходинкою на шляху  модернізації освіти у ВНЗ України.

                   Бажаємо успіхів!!!

 Список використаної літератури

 Моніторинг стандартів освіти/За ред. А. Тайджимана і Т.Н. Послтвейта.—Л.: Літопис, 2003.—328с.

Калмикова І.Р. Портфоліо як засіб самоорганізації й саморозвитку особистості//Освіта в сучасній школі. 2002, № 5. — с. 23-27.

Колекція досягнень//Модернізація: Крок у майбутнє (вкладка «УГ»). Вип. № 3 (20) 2004. — с. 15.

Коновалова Е.А. Функціональні обов’язки учасників освітнього процесу при впровадженні в практику портфоліо як методу оцінювання//Практика адміністративної роботи в школі. 2005, № 5. — с. 20-22.

Кравченко В. Оцінка чи портфоліо? – ж. “Директор школи. Україна”, 2005, №3-4

Локшина О.І. Світові тенденції розвитку оцінювання навчальних досягнень учнів.—Педагогіка і психологія, К.: Педагогічна преса, 2006. –159с.

Новикова Т.Г. і ін. Портфоліо в профільному навчанні: аналіз зарубіжного досвіду//Профільна школа. 2005, № 3. — с. 45-56.

Новикова Т.Г. і ін. Портфоліо як форма оцінювання індивідуальних досягнень учнів//Профільна школа. 2004, № 2. — с. 48-56.

Портфель учня//Нові педагогічні й інформаційні технології в системі освіти. М.: 2001. — с. 123-132.

Прутченков А. С., Новикова Т. Г. Портфоліо як інструмент усвідомлення власних цілей освіти. // Інтернет-Журнал “Эйдос”. – 2007. – 22 лютого. http://www.eidos.ru/journal/2007/0222-11.htm. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Портфоліо в системі педагогічної діагностики. — 2005, № 1. — с. 181-195.

Черемних М.П. Ділова гра «Портфоліо, або Щоденник особистих досягнень»//Практика адміністративної роботи в школі. 2005, № 5. — с. 25-27.

Чошанов М.А. Був. Перебував. Притягувався. Навчальний портфоліо як альтернативна система оцінки// «Учитель року», 2002, №4.

 Спілкуйтеся з автором:

email: osanna08@ukr.net

Про автора роботи «Віват, Портфоліо!»

Номінація: :  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ /індивідуалізація навчання

Назва роботи: ВІВАТ, ПОРТФОЛІО!

Автор: Зубар Катерина Іванівна, викладач економічних дисциплін Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку

Посада: методист

Категорія: вища

Рік народження: 1960

Засоби зв’язку:

Моб.тел. 8096-94-92-795

Роб.тел. 8-255-2-17-92

email: osanna08@ukr.net