– напрями роботи

КОРОТКО ПРО ШКОЛУ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА

Сьогодні вища школа відчуває потребу в молодих, ініціативних, творчих викладачах, готових працювати по-новому.

Переступаючи поріг вищої школи, молодий викладач теж сподівається реалізуватися тут як фахівець.

Щоб стати вчителем – майстром, на думку А. Макаренка, потрібні: „Синтез наукових знань, методичного мистецтва та особистісних рис педагога, досконале володіння педагогічною технікою та передовим педагогічним досвідом».

Допомогти становленню особистості, реалізувати потенціал молодого викладача – таку мету ставить перед собою Школа молодого викладача та викладача-початківця.

Напрями роботи ШМВ та ШВП.

  1. Методична робота з молодими вчителями:
  • Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту.
  • Робота з навчально-програмною документацією.
  • Надання допомоги в доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів, навчання та виховання.
  • Надання допомоги у впровадженні новітніх та інформаційних технологій.
  • Забезпечення накопичення й систематизації молодим спеціалістом навчальної та методичної літератури, інструктивних, нормативних матеріалів та документів.
  • Забезпечення дотримання молодим викладачем вимог Закону України „Про мови”.
  • Створення творчо-динамічних груп „наставник – молодий спеціаліст”.
  • Проведення співбесід.
  • Організація тижнів ініціативи та творчості молодих учителів.

2. Індивідуальний підхід.

Змістовною, ціленаправленою та ефективною є робота з молодими спеціалістом на основі діагностування. Це допомогає не лише планувати діяльність, визначати рівень професійної майстерності й загальної культури вчителя, а і враховувати його запити, потреби, забезпечувати його саморозвиток і самовдосконалення. Чітко спланована робота наставників навчального закладу, до складу якої входять досвідчені педагоги. Робота наставників регламентується відповідним планом. Основні правила роботи молодого вчителя покладені в основу „Кодексу честі”.

Завдання педагогічного колективу і адміністрації закладу – докласти максимум зусиль до виховання з молодого вчителя досвідченого педагога, який подавав би приклад самовдосконалення, розпалив би в собі іскру особистісної та професіональної індивідуальності, допоміг би кожному студентові знайти власний шлях до храму знань.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: