положення про конкурс “Викладач 2014”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДУ НМЦ Агроосвіта

___підписано______ І.М. Синявська

_14_ __січня___________ 2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  КОНКУРС

“Викладач року – 2014”

  

1.     Загальні положення

 

Конкурс “Викладач року – 2014” є одним із заходів реалізації Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), Національної стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 роки.

Мета конкурсу – удосконалення педагогічної майстерності викладачів, виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду, інноваційних форм і методів навчання, стимулювання творчого зростання педагогів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

2.     Завдання конкурсу

 

·     Удосконалення професійної компетентності  педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти.

·     Виявлення та поширення інноваційної педагогічної діяльності, формування новітнього сучасного педагогічного мислення.

·     Пошук форм і методів діагностування параметрів сучасного рівня викладання.

·     Реалізація творчих педагогічних пошуків викладачів та удосконалення їх фахового рівня.

·     Забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.

·     Утвердження престижності професії викладача, його провідної ролі в освіті, культурі та підготовці конкурентоспроможних фахівців.

·     Підвищення соціального статусу викладача, його державної та громадянської підтримки.

 

3.     Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь викладачі вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будь-яких навчальних дисциплін (предметів) та кваліфікаційних категорій, які мають педагогічний стаж понад 5 років.

4.     Порядок проведення конкурсу

 

4.1.    Конкурс проводиться в три етапи:

·                        відбірковий (у навчальному закладі) – лютий;

·                        регіональний (у базових навчальних закладах за участю переможців відбіркового етапу) – травень;

·                        заключний (за участю переможців регіонального етапу) – жовтень.

4.2.    Для участі в конкурсі на всіх його етапах учасник подає такі матеріали:

·                         анкету учасника (додаток 1);

·навчально-методичний комплекс дисципліни (на паперовому та електронному носіях):

         чинна типова програма з навчальної дисципліни;

         робоча навчальна програма з дисципліни;

         навчально-методичне забезпечення згідно з робочою навчальною програмою: навчальних занять, самостійної роботи студентів, контролю навчальних досягнень студентів; курсового та дипломного проектування;

         інші матеріали (навчальні та електронні посібники, електронні ресурси, мультимедійні презентації, робочі зошити, практикуми, аудіо- та відеоматеріали).

·методичне забезпечення та результативність позааудиторної роботи з навчальної дисципліни (гурткова робота, навчальні консультації, індивідуальна робота зі студентами, їх участь у олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо).

·матеріали відкритого заняття та відеозапис-анонс відкритого заняття, який включає усі його структурні елементи (до 30 хв, для регіонального та заключного етапів конкурсу). На відбірковому етапі конкурсу відкрите заняття проводять за участю членів конкурсної комісії.

·інші матеріали, які характеризують особистість і професійну компетентність викладача (публікації в науковій, педагогічній та фаховій пресі, участь у конференціях, семінарах, майстер-класах різних рівнів, результативність участі у професійних конкурсах обласного та всеукраїнського рівнів за останні 5 років).

4.3.    На всіх етапах конкурсу учасник представляє власний педагогічний досвід, демонструє професійну та загальну ерудицію:

·презентація системи роботи викладача (реклама дисципліни, педагогічні здобутки, досягнення, інтереси) – до 15 хв;

·вирішення педагогічних ситуацій – до 5 хв;

·представлення проекту Моя педагогічна ініціатива” (з актуальних питань навчально-виховного процесу) – до 5 хв.

4.4.    У ході конкурсу на всіх його етапах конкурсна комісія розглядає представлену документацію, аналізує презентації учасника конкурсу та оцінює за визначеними критеріями (додаток 2).

 

5.     Керівництво конкурсом

 

5.1.    Загальне керівництво конкурсом здійснює центральний оргкомітет (додаток 3). Для організації і проведення відбіркового і регіонального етапів конкурсу до 1 числа місяця проведення етапу створюються відповідні організаційні комітети.

5.2.    Конкурсні комісії усіх етапів конкурсу створюються до 5 числа місяця проведення етапу.

5.3.    Для проведення відбіркового етапу конкурсу в навчальному закладі створюється оргкомітет та конкурсна комісія, до складу якої входять заступники директорів, завідувачі відділень, голови циклових (предметних) комісій, методисти, досвідчені педагоги, представники профспілкового комітету, студентського самоврядування, місцевих відділів освіти. Навчальний заклад, який є структурним підрозділом університету, до складу оргкомітету та конкурсної комісії включає його представників.

Головою оргкомітету та конкурсної комісії відбіркового етапу конкурсу є керівник навчального закладу.

5.4.    Для проведення регіонального етапу створюється регіональний організаційний комітет за участю представників вищих навчальних закладів-учасників конкурсу та конкурсна комісія, до складу якої можуть входити представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, ДУ “НМЦ “Агроосвіта”, навчально-методичної комісії з педагогічного досвіду вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України, місцевих відділів освіти, вищих навчальних закладів-учасників конкурсу та ін. Для цього керівники навчальних закладів-учасників регіонального етапу конкурсу до 1 травня надсилають пропозиції щодо членів оргкомітету та конкурсної комісії.

Головою оргкомітету та конкурсної комісії регіонального етапу конкурсу є керівник базового навчального закладу.

5.5.    Після проведення відбіркового та регіонального етапів оргкомітети надсилають до центрального оргкомітету висновки конкурсної комісії                     (додаток 4).

5.6.    Центральний оргкомітет визначає місце та дату проведення  регіонального й заключного етапів конкурсу (додаток 5).

5.7.    Оргкомітети усіх етапів конкурсу визначають умови та порядок відзначення переможців і учасників.

5.8.    Керівники вищих навчальних закладів забезпечують участь учасників конкурсу, членів оргкомітету та конкурсної комісії на всіх його етапах.

 

6.     Підбиття підсумків конкурсу

 

6.1.    Переможці всіх етапів конкурсу нагороджуються дипломами за                І, ІІ, ІІІ місця.  

6.2.    Форми матеріального заохочення переможців та учасників конкурсу на всіх етапах визначають оргкомітет та конкурсна комісія,  адміністрація та профспілковий комітет вищого навчального закладу.

6.3.    Центральний оргкомітет за результатами проведення конкурсу може рекомендувати до нагородження переможців Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України, Подякою Міністра аграрної політики та продовольства України.

6.4.    Досвід викладачів-переможців висвітлюється через засоби масової інформації, педагогічну пресу, розміщується на сайті  ДУ “НМЦ” “Агроосвіта”, рекомендується до видання у збірниках “Проблеми освіти”, “Нові технології”, конкурсні матеріали експонуються у навчально-методичному кабінеті педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості молоді ДУ “НМЦ” “Агроосвіта”.

Додаток 1

 

АНКЕТА

 

учасника (переможця) _______________ етапу конкурсу

“Викладач року – 2014”

 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________

_______________________________________________________________

2.  Рік народження ________________________________________________

3.  Назва навчального закладу, який представляєте _____________________

________________________________________________________________

4. Освіта,  спеціальність за дипломом  ________________________________

________________________________________________________________

5. Дисципліни, які викладає ____________________________________________

________________________________________________________________

6. Загальний стаж роботи ___________________________________________

7. Педагогічний стаж ______________________________________________

8. Виробничий стаж _______________________________________________

9. Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання ____________________________________________________________________

________________________________________________________________

10. Державні відзнаки і нагороди ____________________________________

________________________________________________________________

11.  Кількість проведених відкритих занять протягом останнього навчального року ___________________________________________________________

12.  Педагогічна проблема, над якою Ви працюєте

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

13. Якими інноваційними технологіями навчання користуєтесь у своїй роботі___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Ваше педагогічне кредо

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Підпис учасника __________________________ /                        /

“ ______” __________________________2014 р.

 
Додаток 2

 

Критерії оцінки роботи викладача

Викладач ­­___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з навчальної дисципліни ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва ВНЗ_______________________________________________________

 

Вид діяльності

Макси-

мальна кількість балів

Отримані  бали

1

2

3

І. Оцінка документації учасника                                           60

1.Навчально-методичний комплекс дисципліни:

30

·        повнота (наявність усіх структурних елементів)

·        якість розроблених структурних елементів

·        відповідність сучасному рівню розвитку науки, методики й організації навчального процесу

·        інноваційність (використання інноваційних методик організації навчальних занять, застосування інформаційно-комунікаційних технологій тощо)

·        власні авторські розробки

·        професійна спрямованість

·        оформлення

2.Методичне забезпечення та результативність позааудиторної роботи з навчальної дисципліни:

10

·     системність

·     результативність

·     різноманітність змісту і форм

·     масовість (кількість залучених студентів)


3.Проведення відкритого заняття (перший етап конкурсу), відеозапис-анонс відкритого заняття (другий та третій етапи конкурсу):

10

·     наявність усіх структурних елементів заняття відповідно до його типу

·     доцільність і різноманітність застосування інтенсивних інноваційних освітніх технологій

·     реалізація міждисциплінарних зв’язків

·     мотивація навчальної діяльності

·     оптимальність використання інформаційно-комунікаційних ресурсів, обладнання, наочних посібників тощо

·     професійна спрямованість

·     комунікативна компетентність викладача

·     результативність проведеного заняття

4.Інші матеріали, які характеризують особистість і професійну компетентність викладача за останні 5 років:

10

ІІ. Презентація педагогічного досвіду,

педагогічна майстерність                                                        40

1.Презентація системи роботи викладача (реклама дисципліни, педагогічні здобутки, інтереси) – до          15 хв:

25

 

·     оригінальність, креативність роботи

·     змістовність, логічність та аргументованість

·     професійна компетентність (фахова та педагогічна)

·     переконливість

·     артистизм

2.  Вирішення педагогічних ситуацій – до 5 хв:

5

 

·     професійна компетентність

·     аргументованість

·     креативність

·     ерудиція

·     переконливість

·     лаконізм


3.Представлення проекту Моя педагогічна ініціатива” (з актуальних питань навчально-виховного процесу) – до 5 хв:

10

 

·     актуальність

 

 

·     новизна

 

 

·     результативність

 

 

·     прикладна професійна спрямованість

 

 

·     можливість упровадження у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації

 

 

Максимальна кількість балів, усього                                                                                                    

100

Голова конкурсної комісії _________________________________________

                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові та підпис)

Члени конкурсної комісії __________________________________________

                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові та підпис)

             М.П.                                        ____________________________________

                                                              ____________________________________

                                                              ____________________________________

                                                              ____________________________________

                                                              ____________________________________

Додаток 3
СКЛАД

центрального оргкомітету конкурсу

“Викладач року – 2014”

 

Синявська І.М.

директор ДУ НМЦ “Агроосвіта”, голова оргкомітету

Хоменко М.П.

заступник директора ДУ НМЦ “Агроосвіта”, заступник голови оргкомітету

Ольховик Т.О.

заступник завідувача навчально-методичного кабінету педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості молоді ДУ “НМЦ “Агроосвіта”, секретар

Члени оргкомітету

Волощук Н.І.

завідувачка навчально-методичного кабінету Борщівського агротехнічного коледжу

Гладушка О.Ф.

методист Глухівського інституту ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ

Дудник Т.П.

заступник директора ДУ НМЦ “Агроосвіта”

Зубар К.І.

методист Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку

Йосенко М.М.

заступник директора з навчальної роботи Млинівського технолого-економічного коледжу

Литвиненко С.В.

методист Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА

Лихогод Н.Г.

завідувач навчально-методичного кабінету педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості молоді ДУ “НМЦ “Агроосвіта”

Лук’янченко Л.В.

завідувачка навчально-методичного кабінету ВП “Політехнічний коледж Луганського НАУ”

Лук’янчук В.С.

заступник директора з навчальної роботи Рівненського державного аграрного коледжу

Матвієнко В.М.

методист Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ

Опімах О.Г.

методист Маловисторопського коледжу Сумського НАУ ім. П.С. Рибалка

 

Додаток 4

ВИСНОВКИ

конкурсної комісії про проведення ______ етапу конкурсу

“Викладач року – 2014”.

У ___________ етапі конкурсу брали участь _________________

                                                                           (кількість учасників)

 

Назва навчального закладу

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Дисципліни, які викладає

Переможцем конкурсу визнано ________________________________________

                                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

За результатами проведення ___________  етапу конкурсу учасники відзначені у наступних номінаціях (вказати прізвище учасника, номінацію):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              М.П.

                                                         Голова конкурсної комісії

                                                         Члени конкурсної комісії

 

Додаток 5

Перелік

регіонів з проведення регіонального етапу конкурсу

“Викладач року – 2014”

 

Дата проведення регіонального етапу

(буде визначено додатково)

Базовий навчальний заклад

(буде визначено додатково)

Області, які входять до регіону

Кількість навчальних закладів

 

 

Рівненська,

Львівська,

Волинська

10

Вінницька

9

Сумська,

Чернігівська

13

Київська,

Черкаська

14

Запорізька,

Херсонська,

Автономна Республіка Крим

15

Луганська,

Донецька,

Дніпропетровська

13

Чернівецька,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Тернопільська

12

Житомирська,

Хмельницька

9

Полтавська,

Харківська

11

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська

14

Всього

120

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: