Положення про методраду

ПОЛОЖЕННЯ

про Методичну раду

Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку

1. Загальні положення

● Методична рада – це постійно діючий орган технікуму при педагогічному (методичному) кабінеті, який об’єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців.

● Методична рада визначає основні напрями методичної роботи, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації методичної, навчальної та виховної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

● Методична рада створюється наказом директора технікуму терміном на один навчальний рік у складі заступників директора, завідувачки педкабінету, голів циклових комісій, викладачів-методистів.

● Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи, секретарем –завідувач педкабінету.

● Методична рада проводить засідання орієнтовно один раз на місяць згідно з планом роботи, затвердженим заступником директора з навчальної роботи. Вирішення поточних питань між засіданнями методична рада виконує, використовуючи форми роботи, передбачені цим положенням, або інші форми, які ефективно забезпечують досягнення мети.

● Документація методичної ради передбачає складання плану роботи на рік, ведення протоколів засідань та  облік проведених заходів.

● Методична рада звітує перед педагогічною радою про стан і результати своєї роботи.

2. Зміст роботи

 • Розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень, інструкцій і вказівок вищих організацій з методичної та навчально-виховної роботи.
 • Подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з методичної та навчально-виховної роботи.
 • Розгляд нормативних матеріалів (положення, рекомендації, інструкції тощо) та заходів з методичної, навчальної та виховної роботи, подання їх на затвердження директорові коледжу.
 • Визначення основних напрямів методичної роботи технікуму на навчальний рік.
 • Визначення основних шляхів удосконалення методичної, навчальної та виховної роботи в технікумі.
 • Сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес.
 • Контроль і координація роботи циклових комісій та співпраця з цикловими комісіями педагогічних ВНЗ I-II рівнів акредитації Чернігівської обл..
 • Підтримка зв’язків з інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 • Розробка заходів щодо підвищення професійної майстерності і оволодіння педагогічним мінімумом новопризначеними викладачами.
 • Сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду.
 • Заслуховування звіту голів циклових комісій про стан виконання планів роботи.
 • Обговорення питань щодо організації оглядів-конкурсів творчих робіт викладачів і студентів, результатів їх проведення.
 • Розгляд та схвалення науково-методичних матеріалів викладачів для їх практичного застосування і популяризації.
 • Розгляд та схвалення пропозицій, рекомендацій, поданих характеристик щодо присвоєння педагогічних звань, нагороджень тощо.
 1. Форми роботи
 • Засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом, обговорюються заходи з методичної, навчальної та виховної роботи, заслуховуються та протоколюються рішення.
 • Методичні семінари і конференції з питань практичного застосування в навчальному та виховному процесах сучасних досягнень педагогічної науки і практики, підготовка та проведення яких здійснюється як через педагогічний кабінет, так і через циклові комісії.
 • Створення творчих груп для вивчення важливих і складних проблем та розробки пропозицій щодо їх вирішення.
 • Організація перевірок з метою виявлення фактичного стану окремих аспектів діяльності технікуму та надання методичної допомоги. Результати перевірок і висновки щодо них обговорюються на засіданнях з прийняттям відповідних рішень.
 • Нетрадиційні форми роботи – методичні консиліуми, круглі столи, діалоги, тренінги тощо.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: