положення про методкабінет

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНИЙ (ПЕДАГОГІЧНИЙ) КАБІНЕТ

Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку

1. Мета функціонування методичного (педагогічного) кабінету

Методичний (педагогічний)кабінет технікуму є методичним центром організації навчально-виховної  роботи зі студентами й опорною ланкою керівництва педагогічними кадрами.

Мета методичного (педагогічного) кабінету – сприяти професійному росту викладачів і на цій основі – впровадженню науково-педагогічних  знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

 

2. Основні завдання методичного (педагогічного) кабінету

 Пропаганда серед викладачів, кураторів навчальних груп досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів.

  1. Допомога цикловим комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи.
  2. Робота з викладачами-початківцями.
  3. Вивчення і поширення досвіду роботи кращих викладачів, кураторів навчальних груп.
  4. Налагодження та підтримання зв’язків з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання.
  5. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з НМЦ, друкуються в періодичній пресі та розробляються в технікумі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.
  6. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації навчального процесу; розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, конкурсів з дисциплін та спеціальностей.
  7. Організація виставок методичних розробок викладачів, технічної творчості студентів. Участь у виставках, які проводять НМЦ, обласна рада директорів, та в Міжнародних виставках.
  8. Забезпечення публікацій з досвіду педагогічної роботи в педагогічних виданнях, підтримування зв’язків із засобами масової інформації.

 

3. Зміст і форми роботи методкабінету

 1. Планування, організація та проведення теоретичних конференцій, педагогічних читань, науково-методичних семінарів і занять школи  педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання, наукової організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Участь педагогів навчальних закладів у конференціях, семінарах, які проводить НМЦ.

2. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи циклових методичних комісій, окремих викладачів, ефективності використання різних форм і методів активного навчання, організації проведення виховної роботи.

3. Надання методичної допомоги цикловим комісіям щодо підготовки документації для ліцензування, акредитації.

4. Надання методичної допомоги цикловим комісіям з питань організації роботи з молодими викладачами та кураторами груп щодо процесу виховання, навчання, ведення навчально-методичної документації.

5. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і науково-методичної літератури, рефератів і статей з питань навчання, виховання, нових технологій навчання, проблем вищої освіти, досвіду педагогів з інших навчальних закладів системи.

6. Організація щорічних виставок навчально-методичної літератури, документації, оглядів-конкурсів, курсового і дипломного проектування, науково-технічної та художньої творчості студентів, видання методичних бюлетенів про роботу кращих викладачів, висвітлення досвіду в засобах масової інформації.

7. Розробка науково-методичних завдань, які реалізуються під час планування та проведення відкритих занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних). Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, які здійснюються керівництвом коледжу аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого вдосконалення різних напрямів педагогічної діяльності коледжу.

8. Проведення відкритих занять, їх обговорення.

9. Розробка методичних рекомендацій щодо створення робочих програм дисциплін і предметів, їх структури та змісту, опорних конспектів лекцій, організації самостійної роботи та контролю знань студентів, змісту та порядку розробки пакетів комплексних контрольних робіт із фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін.

10. Інформування про обласні, регіональні, всеукраїнські, Міжнародні конкурси студентів і викладачів. Організація та участь педагогів у конкурсах: “Викладач року”, “Куратор навчальної групи” , “Педзнахідка”тощо.

11. Підготовка питань для розгляду на засіданнях педагогічної (методичної) ради щодо організації навчального процесу.

12. Підбір авторів для написання навчальних посібників, підручників, навчальних комплексів дисциплін, надання методичної допомоги щодо підготовки рукописів до подання на отримання грифів тощо.

13. Організація рецензування навчальних посібників, методичних розробок та навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими методичними комісіями. Встановлення творчих зв’язків з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом; щорічне інформування НМЦ про нове в методиці викладання та виховання через ЗМІ.

14. Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

Найбільш поширені форми роботи методичного кабінету – масові, групові та індивідуальні. Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, вогники, зустрічі за круглим столом, анкетування, опитування тощо. Групові форми – відкриті заняття, виховні години, виїзд в інші навчальні заклади, наукові інститути тощо. Індивідуальні форми роботи – кураторство молодих викладачів, співбесіди тощо.

4. Нетрадиційні  форми роботи методичного (педагогічного) кабінету:

–  проведення з метою колективної творчої справи ярмарку педагогічного досвіду, фестивалю педагогічних ідей;

w залучення педагогів до участі в ділових  іграх, педагогічних консиліумах, методичних рингах тощо;

w посилення наукової спрямованості проблемних семінарів, творчих наукових дискусій, навчальних семінарів з методики педагогічного дослідження;

w посилення практичної спрямованості школи молодого викладача, педагогічного наставництва;

w поєднання традиційних форм методів навчання з довільними (педагогічні вечорниці, презентації педагогічних новинок).

 5. Оснащення методичного (педагогічного) кабінету

 Методичний кабінет розміщується в окремій кімнаті. Розташування й оформлення всіх матеріалів кабінету повинно бути зручним і доступним для користування. Його оснащення:

ü картотека навчально-методичного матеріалу;

ü стенди, вітрини, портрети класиків педагогічної науки, альбоми, плакати, схеми, що відображають фундаментальні положення педагогіки та досвід навчально-виховної роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

ü бібліотека, яка включає літературу з педагогіки  психології і методики навчання та виховання;

ü підшивки педагогічної преси;

ü виставка нової літератури, що надходить до бібліотеки коледжу;

ü збірки методичних рекомендацій, розробок, доповідей, рефератів, підготовлених педагогічним колективом;

ü зразки навчальної документації;

ü матеріали про досвід викладачів, кураторів груп;

ü вимоги до навчальних занять, їх типи та види;

ü структура, форми і методи навчання та виховання;

ü виставки, опис досвіду новаторів виробництва відповідної галузі, матеріали з нової технології, техніки тощо.

У методичному кабінеті всі матеріали доцільно систематизувати за орієнтовними розділами (визначає методист).

 

6. Керівництво методичним кабінетом

 1. Методичний кабінет створюється відповідно до типового навчального плану. У своїй діяльності методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Президента України, Верховної  Ради України, Кабінету Міністрів України,  Міністерства  освіти і науки України з питань підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, рекомендаціями Науково-методичного центру, рішеннями педагогічної ради технікуму.

Безпосереднє керівництво роботою методичного кабінету здійснює заступник директора з навчальної роботи. Організатором всієї роботи з вивчення, пропаганди та запровадження в навчально-виховний процес педагогічного досвіду є методист (спеціаліст вищої категорії), який призначається наказом директора. Для виконання технічної роботи призначається лаборант.

3. Методичний кабінет працює згідно плану методичної роботи, затвердженого директором технікуму.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: